Projekty POKL

        „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
                                          w klasach I-III”

 

        W roku szkolnym 2011/2012 )w Szkole Podstawowej w Lesznie realizowany będzie  projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską. 

     

        Celem głównym projektu jest:

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów
 • podniesienie jakości poziomu kształcenia
 • nabycie praktycznych umiejętności
 • nabycie umiejętności planowania i zagospodarowania czasu wolnego
 • prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym
 • poprawę wyników nauczania i wyników sprawdzianu kompetencji po klasie III.

 

         Zgodnie z założeniami projektu,  uczestnikami będą uczniowie klas I – III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w osiągnięciach edukacyjnych tych uczniów oraz uczniowie uzdolnieni . Udział uczestników w projekcie zostanie potwierdzony przez rodziców lub opiekunów prawnych poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

       

         W ramach projektu odbywać się będą zajęcia w 4 grupach edukacyjnych - dla 30 uczniów kl. I-III

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejetności matematyczno-przyrodniczych.
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.
 4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

 

 

        Podsumowanie projektu

       W ramach projektu zrealizowano po 46 godzin z każdego rodzaju zajęć - łącznie zrealizowano 186 godzin.
     
Uczniowie objęci projektem bardzo chętnie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach. W czasie zajęć wykonywali różnorodne ćwiczenia doskonalące technikę czytania, pisania, wymowy i liczenia. Uczniowie zgłębiali umiejętności praktyczne, ale także nabywali wiadomości matematyczne, przyrodnicze. W czasie zajęć wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt jak tablica interaktywna. Nauczyciele wykorzystując pomoce dydaktyczne, różne formy zabawowe uatrakcyjniali prowadzone zajęcia a tym samym zachęcali  uczniów do aktywniejszej działalności.
     
Obserwacja uczniów  podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc w zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno-przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę. Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I – III”  przyniosła spodziewane efekty.
       
Współpraca z rodzicami była efektywna i systematyczna. Rodzice na bieżąco informowani byli o postępach uczniów. Nastąpił znaczny wzrost świadomo
ści rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


  dsc02678.jpg [448x336]dsc02682.jpg [300x225]

  dsc02707.jpg [300x225]dsc02704.jpg [448x336]

  dsc02696.jpg [300x225]dsc02697.jpg [300x225]   

                                                        

 

 

 

 

biblioteka