Rodzice

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

 Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186, poz. 1245).

    05.04.2016      

    02.05.2016

    27.05.2016

    01.06.2016

      

    Decyzja w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych podjęta została przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
    W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła może zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów potrzebujących opieki. Ze względów organizacyjnych, o uczestnictwie ucznia w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych, rodzic zobowiązany jest powiadomić w formie ustnej lub pisemnej wychowawcę klasy lub dyrektora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym w/w dzień wolny.

 

biblioteka