Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019  

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186, poz. 1245).

         02.11.2018 (piątek) 

         15-17.04 2019r. (egzamin ósmoklasisty)   

         02.05.2019 r. (czwartek)

         17.06.2019 r. (poniedziałek)

         

      Decyzja w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych podjęta została przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
      W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła może zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów potrzebujących opieki. Ze względów organizacyjnych, o uczestnictwie ucznia w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych, rodzic zobowiązany jest powiadomić w formie ustnej lub pisemnej wychowawcę klasy lub dyrektora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym w/w dzień wolny.

 

biblioteka